Phân biệt If only và Only If Có VD

Phân biệt If only và Only If
Có VD

1 bình luận về “Phân biệt If only và Only If Có VD”

 1. -If only khi đi với một mệnh đề có thể dịch là “Giá như ai làm gì” hoặc “Ước ai làm gì”
  +Tương lai: If only + S + would V (ví dụ: If only I would watch that movie: giá như tôi xem được bộ phim đó)
  +Hiện tại: If only + S + V(qk) (ví dụ: If only he knew the password: ước gì anh ta biêt được mật khẩu)
  +Quá khứ: If only + S + had PII (ví dụ: If only Mary had bought this dress: giá như Mary mua chiếc váy đó)
  -Cấu trúc If only là “giá như”, còn Only if mang nghĩa “chỉ khi”, Only if được dùng trong câu điều kiện với mục đích nhấn mạnh. (ví dụ:Only if I study hard, I will get a high score: Chỉ khi học hành chăm chỉ thì tôi mới có điểm cao được. )
  +Công thức: Only if S + V, S + V
  -Only: chỉ khi, duy nhất
  ->Only còn được dùng trong câu đảo ngữ: CT : Only + trợ động từ + S + V
  >ví dụ: Only did he realize, I would continue: chỉ khi anh ta nhận ra, tôi mới tiếp tục
  + only thường đi với các từ như when, till,…+ một mệnh đề, only có thể đứng đầu câu trong đảo ngữ hoặc giữa câu:: Only +MĐ
  ->VD: He will sorry you only when you apologize him( anh ta sẽ xin lỗi bạn chỉ khi bạn xin lỗi anh ta trước)
  +theo sau only cũng có thể là một danh từ
  ->VD: He bought only milk (anh ta chỉ mua mỗi sữa thôi)

  Trả lời

Viết một bình luận