The concert is expected to attract a lot of turnouts, so you should book the tickets ………. advance. A with

The concert is expected to attract a lot of turnouts, so you should book the tickets ………. advance.
A with B. on C.by D.in

1 bình luận về “The concert is expected to attract a lot of turnouts, so you should book the tickets ………. advance. A with”

  1. Giải đáp : D. in
    * Kiến thức :
    _ in advance (collo) : ( làm thứ gì ) trước 
    -> Các đáp án còn lại không phù hợp về mặt cấu trúc

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới