The department needs three more computer to work most ____ Cho mình hỏi câu này sao điền effectively mà không phải effective

The department needs three more computer to work most ____
Cho mình hỏi câu này sao điền effectively mà không phải effective vậy?Viết một bình luận

Câu hỏi mới