the secretary was typing in the office when the boss………..in

the secretary was typing in the office when the boss………..in

1 bình luận về “the secretary was typing in the office when the boss………..in”

  1. ==> came
    – Một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang diễn ra dùng QKTD, xen vào dùng QKĐ 
    (cx có thể có nhiều từ khác có nghĩa tương đồng, không nhất thiết phải là came) 

    Trả lời

Viết một bình luận