viết lại câu they took her to the hospital last night

viết lại câu
they took her to the hospital last nightViết một bình luận

Câu hỏi mới