we had a plumber repair the water pipe when we rebuilt our house last year.\ -We had the ……..

we had a plumber repair the water pipe when we rebuilt our house last year.\
-We had the ……..

1 bình luận về “we had a plumber repair the water pipe when we rebuilt our house last year.\ -We had the ……..”

 1. Answer : We had the water pipe repaired by a plumber when we rebuilt our house last year.
  – Câu bị động dạng nhờ vả
  – have sb do sth -> have sth done (by sb)
  = get sb to do sth -> get sth done (by sb) 
  – Tạm dịch : Chúng tôi đã nhờ sửa đường ống nước bởi một thợ sửa ống nước khi chúng tôi xây dựng lại ngôi nhà của mình năm ngoái. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới