Your opinion on the existence of discrimination against skin color.

Your opinion on the existence of discrimination against skin color.

2 bình luận về “Your opinion on the existence of discrimination against skin color.”

 1. Racism is the belief that groups of people possess different behavioral traits that correspond to physical appearance and can be divided on the basis of the superiority of one race over another. When you’re a person of color, whatever you do – even if it’s not wrong, even if it doesn’t affect anyone, will be scrutinized and discriminated against. Racism against people of color, even against Asians, has never ended. It is still in the human subconscious. But we all understand that, no one is given the upper right. No one nation may oppress another. No human race can deprive another race of the right to live. Skin color is given by nature. It is a gift, not a punishment. We have to get rid of false thoughts so as not to make ourselves superior to others, and vice versa. At the same time, it is also necessary to speak up to protect the racial discrimination in modern society, even if it is the small voice of each individual.
  Dịch: Phân biệt chủng tộc là niềm tin rằng các nhóm người sở hữu những đặc điểm hành vi khác nhau tương ứng với ngoại hình và có thể được phân chia dựa trên sự vượt trội của chủng tộc này so với chủng tộc khác. Khi bạn là người da màu, bất cứ điều gì bạn làm – dù không sai, dù không ảnh hưởng đến ai, cũng sẽ bị soi mói và phân biệt đối xử. Sự phân biệt chủng tộc đối với người da màu, kể cả đối với người châu Á, chưa bao giờ chấm dứt. Nó vẫn nằm trong tiềm thức con người. Nhưng chúng tôi đều hiểu rằng, không ai được quyền trên cả. Không một quốc gia nào có thể áp bức một quốc gia khác. Không một loài người nào có thể tước đoạt quyền sống của một chủng tộc khác. Màu da là do tạo hóa ban tặng. Đó là một món quà, không phải là một hình phạt. Chúng ta phải loại bỏ những suy nghĩ sai lầm để không tự cho mình cao hơn người khác và ngược lại. Đồng thời cũng cần phải lên tiếng để bảo vệ sự phân biệt chủng tộc trong xã hội hiện đại, dù đó là tiếng nói nhỏ của mỗi cá nhân.
  @pvlinh0310

  Trả lời
 2. Discrimination based on skin color is an ongoing problem in our society and it should not be tolerated. Skin color should not be an obstacle to one’s opportunity, instead, each individual’s merit should be the key determinant. People of all skin colors have an equal right to pursue their dreams and achieve success without facing any discrimination. We must continue our efforts to eradicate this injustice by introducing laws that protect people based on their skin color and promote equality among races regardless of skin tone. It is time we recognize the importance of embracing diversity and celebrate each person for who they are and what they bring to the table.
  Translate:
  Phân biệt đối xử dựa trên màu da là một vấn đề đang diễn ra trong xã hội của chúng ta và nó không nên được dung thứ. Màu da không nên là trở ngại cho cơ hội của một người, thay vào đó, phẩm chất của mỗi cá nhân nên là yếu tố quyết định chính. Mọi người thuộc mọi màu da đều có quyền bình đẳng theo đuổi ước mơ và đạt được thành công mà không phải đối mặt với bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực xóa bỏ sự bất công này bằng cách đưa ra luật bảo vệ mọi người dựa trên màu da của họ và thúc đẩy sự bình đẳng giữa các chủng tộc bất kể màu da. Đã đến lúc chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc đón nhận sự đa dạng và tôn vinh mỗi người vì chính con người họ và những gì họ mang lại.
  #$HoangMinh$

  Trả lời

Viết một bình luận