he is ________ right now. A) running B) runs C) run

he is ________ right now.
A) running
B) runs
C) runViết một bình luận

Câu hỏi mới