Question 1: Underline the verbs 1. We paly the drum and the guitar. 2. My sister dropped the milk. 3. The dog is howling loud

Question 1: Underline the verbs
1. We paly the drum and the guitar.
2. My sister dropped the milk.
3. The dog is howling loudly.
Question 2: Fill in the blanks with “to”, “are”, “is” and “am”
1. He ………………………….. laughing.
2. I………………………………. late to school.
3. They ………………………..playing.
4. I love ………………………. eat pizza.

2 bình luận về “Question 1: Underline the verbs 1. We paly the drum and the guitar. 2. My sister dropped the milk. 3. The dog is howling loud”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Question 1: Underline the verbs
  1. We play the drum and the guitar.
  2. My sister dropped the milk.
  3. The dog is howling loudly.
  Question 2: Fill in the blanks with “to”, “are”, “is” and “am”
  1. He is laughing.
  2. I am late to school.
  3. They are playing.
  4. I love to eat pizza
   Giải thích :
  *sau chủ ngữ là động từ
  *đối với động từ tobe
  I+am
  He/She/It +is
  We /They/You+are
  *Đối với động từ thường
  I/We /They/You+V(0 chia)
  He/She/It +Vs/es

  Trả lời
 2. Question 1:
  1. play
  – play (v): chơi
  2. dropped 
  – drop (v): đánh rơi
  3. howling
  – howl (n): hú
  Question 2:
  1. is
  2. am
  2. are
  4. to
  -> love to do sth: yêu thích làm gì
  ————-
  $\text{*Structure: Present Continuous}$ (thì Hiện tại tiếp diễn)
  $\text{(+) S + am/is/are + V-ing + …}$
  $\text{(-) S + am/is/are not + V-ing + …}$
  $\text{(?) Am/is/are + S + V-ing + …?}$
  – Ngôi thứ 3 số ít: he/she/it/danh từ số ít -> tobe là is
  – Ngôi thứ 1 số nhiều, 2, 3 số nhiều: we/you/they/danh từ số nhiều -> tobe là are
  – Ngôi thứ 1 số ít: I -> tobe là am
  DHNB: at the moment, at present, now,…
  ———————————————
  $\text{*Structure: Present Simple}$ (thì Hiện tại đơn)
  – Đối với động từ thường:
  $\text{(+) S + V-(s/es) + …}$
  $\text{(-) S + do/does not + V-bare + …}$
  $\text{(?) Do/Does + S + V-bare + …?}$
  – Ngôi thứ 3 số ít: he/she/it/tên riêng/ danh từ số ít-> V-s/es và trợ đt là Does
  – Ngôi thứ 1;2;3 số nhiều: I/you/we/they/danh từ số nhiều -> V-bare và trợ đt là Do
  – Đối với tobe:
  $\text{(+) S + am/is/are + …}$
  $\text{(-) S + am/is/are not + …}$
  $\text{(?) Am/is/are + S + …?}$
  DHNB: every day, every week, in the morning, always, usually,….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới