do… watch….. read….. lead…. play…..

do…

watch…..

read…..

lead….

play…..

2 bình luận về “do… watch….. read….. lead…. play…..”

 1. Do homework: làm bài tập.
  Watch TV: xem Ti-Vi.
  Read story: Đọc chuyện.
  lead the way: Dẫn đường.
  Play badmonton: Chơi cầu lông.
  @Iu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới