Tìm lỗi sai và sửa. 1. She have Maths, Art and English. 2.I like play chess and table tennis. 3. My mother cans cook very we

Tìm lỗi sai và sửa.
1. She have Maths, Art and English.
2.I like play chess and table tennis.
3. My mother cans cook very well.
4. My friends like take photogranphs very much.
5. She doesn’t há Science on TuesdayViết một bình luận

Câu hỏi mới