1. Are/ a/ having / they / lesson / Geography / ? 2 . is / He / in / painting / his / picture / a / room / 3 . the / are / T

1. Are/ a/ having / they / lesson / Geography / ?
2 . is / He / in / painting / his / picture / a / room /
3 . the / are / The / puppet / a / boys / making / classroom / in /
4 . He / in / exercise / the / is / classroom / doing /
5 . is / making / paper / Nam / planes /
6 . My / reading / is / brother / text / a /
giúp mình nha

2 bình luận về “1. Are/ a/ having / they / lesson / Geography / ? 2 . is / He / in / painting / his / picture / a / room / 3 . the / are / T”

 1. 1. Are they having a Geography lesson?
  -> Họ có một tiết Địa lí không?
  -> \text{Be + S + Ving + O ? ⇒ Thì hiện tại tiếp diễn}
  2. He is painting a picture in his room.
  -> Anh ấy đang vẽ một bức tranh trong phòng của anh ấy.
  3. The boys making a puppet in the classroom.
  -> Các cậu bé đang làm một con rối trong lớp.
  -> \text{S + be + Ving ⇒ Thì hiện tại tiếp diễn}
  4. He is doing exercise in the classroom.
  -> Anh ấy đang làm bài tập trong lớp.
  -> Diễn tả hành động đang xảy ra => Thì hiện tại tiếp diễn
  5. Nam is making paper planes.
  -> Nam đang gấp máy bay giấy.
  -> \text{S + be + Ving}
  6. My brother is reading a text.
  -> Anh trai của tôi đang đọc một văn bản.
  -> Thì hiện tại tiếp diễn

  Trả lời
 2. 1. Are they having a Geography lesson?
  2. He is painting his picture in a room.
  3. The boys are making a puppet in the classroom.
  4. He is doing exercise in the classroom. 
  5. Nam is making paper planes.
  6. My brother is reading a text.
  __
  Thì HTTD:
  (+) S + tobe(is/am/are) + V-ing + …?
  (?) Tobe(is/am/are) + S + V-ing + …?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới