1. Before Tet, my parents usually ________ Banh chung A. make B.makes c.making D.to make 2. I usually visit m

1. Before Tet, my parents usually ________ Banh chung
A. make B.makes c.making D.to make
2. I usually visit my grandparents and ______ lucky money
A. to get B.get C.gets D.getting
3. Where does she ______?
A. work B.working C.to work D.works
4. My father______to work at 7 a.m.
A.go B. to go C.goes D.going
5. It’s 8 a.m. We’re late_____school
A. at B. on C. in D. for
6. Lan_____dinner at 7:30 p.m.
A. has B. have C. having D. have got

2 bình luận về “1. Before Tet, my parents usually ________ Banh chung A. make B.makes c.making D.to make 2. I usually visit m”

 1. $\text{1. }$A (DHNB: usually)
  – Chủ ngữ “parents” số nhiều nên động từ giữ nguyên
  $\text{2. }$B (DHNB: usually)
  – Chủ ngữ “I” số nhiều nên động từ giữ nguyên
  $\text{3. }$A
  $\text{4. }$C
  – Chủ ngữ “father” số ít nên động từ cần chia: go => goes
  $\text{5. }$D
  $\text{6. }$B
  – – Chủ ngữ “Lan” số ít nên động từ cần chia: have => has
  – Cấu trúc hiện tại đơn:
  + ĐỘNG TỪ THƯỜNG:
  (+) He/ she/it/ Danh từ số ít+ V(s/es)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)
  (-) He/ she/it/ Danh từ số ít+doesn’t+ V(inf)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+don’t+ V(inf)
  (+) Does+ he/ she/it/ Danh từ số ít+ V(inf)?
        Do+ I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)?
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời
 2. 1.A
  \rightarrow Thì HTĐ : S + Vs / es ( 1 , 2 , 4 , 6 )
  \rightarrow DHNB : usually ( 1 , 2 )
  2.B
  3.A
  \rightarrow Thì HTĐ ( NV ) : Do / Does + S + V ?
  => Vì đã có trợ động từ ” does ” để bổ sung nghĩa => ĐT ” work ” giữ nguyên
  4.C
  \rightarrow ” My father ” là chủ ngữ số ít => ĐT thêm ” es “
  5.D
  \rightarrow be late for + sth : Muộn
  6.A
  \rightarrow ” Lan ” là chủ ngữ số ít => Chia theo số ít [ have -> has ]
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới