1.Complete and say the words aloud. ea/ie a.R____ding b.F____ld c.Ap____ce of cake

1.Complete and say the words aloud.
ea/ie
a.R____ding b.F____ld c.Ap____ce of cake
2.Complete with the words above and say the sentences aloud.
a.I’m hungry.Iwant_______________________.
b.My uncle is a_________________________in a primary school.
c.My grandparents are working in the rice__________________________now.
I’m_______________________a book now.

2 bình luận về “1.Complete and say the words aloud. ea/ie a.R____ding b.F____ld c.Ap____ce of cake”

 1. 1.Complete and say the words aloud.
  \text{A Reading    b Field       c Apiece of cake  }
  Tạm dịch \text{A Đọc    b Cánh đồng   c Một phần bánh}
  2.Complete with the words above and say the sentences aloud.
  a.I’m hungry.I want \text{to eat pizza} 
  Tạm dịch: \text{Tôi đói, tôi muốn ăn pizza.}
  b.My uncle is a \text{teacher} in a primary school.
  Tạm dịch: \text{Chú của tôi là một giáo viên ở 1 trường cấp 1.}
  c.My grandparents are working in the rice 
  \text{Field} now. I’m \text{reading} a book now.
  Tạm dịch: \text{Ông bà tôi đang làm việc trên cánh đồng lúa.}
  \text{Tôi đang đọc sách.}
  \text{#Field5}

  Trả lời
 2. $1.$
  $a.$ $Reading$ (Đọc)
  $b.$ $Field$ (Cánh đồng)
  $c.$ $A$ $piece$ $of$ $cake$ (1 miếng bánh)
  $2.$
  a. I’m hungry. I want $a$ $piece$ $of$ $cake$.  (Dịch: Tối đang đói. Tôi muốn 1 miếng bánh.)
  b. My uncle is a $teacher$ in a primary school. (Dịch: Chú tôi là giáo viên ở trường cấp 2)
  c. My grandparents are working in the rice $field$ now. I’m $reading$ a book now. (Dịch: Ông bà tôi đang làm việc trên cánh đồng lúa. Tôi đang đọc sách.)
  (NL: Câu b ko có đáp án nên bổ sung tạm thời)
  $phanduc7092$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới