1. She is thirsty. She’d like ______drink A. any B. some C.an D.a 2. Would you like _____ chicken?

1. She is thirsty. She’d like ______drink
A. any B. some C.an D.a
2. Would you like _____ chicken?
A. a B. an C. some D. any
3. Lemonade, apple juice, soda and ___ are cold drinks.
A. beans B. light C. full D.tall
4. What is your favorite _____ Mai? – I like fish.
A. vegetables B. drinks C. meat D. food
5. He doesn’t want ______ a movie.
A. see B. to see C. seeing D.watch

2 bình luận về “1. She is thirsty. She’d like ______drink A. any B. some C.an D.a 2. Would you like _____ chicken?”

 1. 1. She is thirsty . She’d like _______ drink
  A. any                        B. some                       C. an                               D. A
  => Dịch câu : $Cô $ $ấy$ $khát$ $nước$ . $ Cô $ $ấy$ $muốn$ $uống$ $gì$ $đó$
  2.  Would you like_____ chicken
  A.a                                    B.an                              C.some                                    D.any
  => Câu hoàn chỉnh $Would$ $you$ $like$ $some$ $chicken$ 
  -> Câu dịch : Bạn có muốn ăn gà không ?
  => Mẫu câu : Would + he/she/they/you + likes/like  + some + đồ ăn/ đồ uống
  3. Lemonade , apple juice , soda and ____ are cold drinks
  => A. Beans                                  B. Light                                    C. Full                                    D. tall
  -> Câu hoàn chỉnh : Lemonade , apple juice , soda and beans  are cold drinks
  4. What is your favourite ______ Mai ?
  – I like fish
  A. vegetanbles                                 B. Drinks                                    C. meat                                       
  D.Food        
  => Vì cá là đồ ăn , mà đồ ăn chỉ có Food
  => Câu hoàn chỉnh :
  $What$ $is$ $your$ $favourite$ $ food$ $Mai$
  -> I like fish
  5.  He doesn’t want ______ a movie
  A. see                                B. to see                                         C. seeing                                      D.watch
  -> Câu hoàn chỉnh : He doesn’t want watch a movie .
  -> Nghĩa : Anh ấy không muốn xem một bộ phim
  —————-
  $#Thuong$

  Trả lời
 2. 1. She is thirsty. She’d like some drink
  chọn đáp án B
  dịch : cô áy khát,cô ấy muốn uống 1 cái gì đó
  2. Would you like some chicken?
  chọn B
  dịch :Bạn có muốn một ít thịt gà không?
  3. Lemonade, apple juice, soda and beans are cold drinks.
  chọn A
  dịch nước chanh,nước ép táo,nước có ga và đậu là đồ uống lạnh
  4.What is your favorite food Mai? – I like fish.
  chọn D
  dịch bạn thích đồ ăn gì?-tôi thích cá
  5.He doesn’t want watch a movie.
  chọn D
  dịch anh ấy không muốn xem phim
  gửi em nha xin 5 sao vs hay nhất
  @trangha51083

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới