1. That ( be ) ………….. right 2. This book ( be not ) ………………….. mine 3. …………….. ( be ) Maria a

1. That ( be ) ………….. right
2. This book ( be not ) ………………….. mine
3. …………….. ( be ) Maria and John married ?
4. ……………….( be ) That right ?
5. My brother……………. here at the moment
6. We …………….. in England
7. Maria’s surname …………. Peters
giúp mình với

1 bình luận về “1. That ( be ) ………….. right 2. This book ( be not ) ………………….. mine 3. …………….. ( be ) Maria a”

 1. 1. That ( be ) is right.
  2. This book ( be not ) isn’t mine
  3. Are ( be ) Maria and John married ?
  4. Is ( be ) That right ?
  5. My brother isn’t here at the moment
  6. We are in England
  7. Maria’s surname isn’t Peters 
  Đây là bài thì hiện tại đơn với động từ tobe:
  S+ am/are/ is+ adj/n/adv.
  S + am not/ isn’t/ aren’t + adj/n/adv.
  @thuyduong chúc em hok tốt! Thấy hay cho tôi xi 5 sao ctrlhn nha. #Cảm ơn#

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới