2 GẠCH CHÂN MỘT LỖI SAI 1 I want some gum now 2 I don’t want any peanuts 3 I want some oranges to make orange juice 4 I don

2 GẠCH CHÂN MỘT LỖI SAI
1 I want some gum now
2 I don’t want any peanuts
3 I want some oranges to make orange juice
4 I don’t need any milk for my breakfast
5 I need some bananas to make banana cake
6 I’m thirsty . I need some water
giúp mình nha

1 bình luận về “2 GẠCH CHÂN MỘT LỖI SAI 1 I want some gum now 2 I don’t want any peanuts 3 I want some oranges to make orange juice 4 I don”

 1. 1 I want some gum now
  => gum
  some + N (danh từ số nhiều hoặc ko đếm đc)
  2 I don’t want any peanuts
  Any + N (danh từ số nhiều )
  3 I want some oranges to make orange juice
  Câu này đúng vì some + N , want to do sth
  4 I don’t need any milk for my breakfast
  Câu này đúng
  5 I need some bananas to make banana cake
  Câu này đúng
  need to do sth
  6 I’m thirsty , I need some water 
  some + N
  @linanguyenpham

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới