ANH CHỊ NÀO BIẾT CÔNG THỨC HIỆN TẠI ĐƠN GIÚP EM Ạ !

ANH CHỊ NÀO BIẾT CÔNG THỨC HIỆN TẠI ĐƠN GIÚP EM Ạ !

2 bình luận về “ANH CHỊ NÀO BIẾT CÔNG THỨC HIỆN TẠI ĐƠN GIÚP EM Ạ !”

 1. S=/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + ĐỘNG TỪ ở dạng NGUYÊN MẪUS = He/ She/ It/ Danh từ số ít + ĐỘNG TỪ thêm “S” hoặc “ES”

  Trả lời
 2. 1. Với động từ tobe : am/is/are : thì, là, ở, được
  (+) I + am …
  He/She/It/N_ít + is …
  You/We/They/N_nhiều + are …
  (-) I + am not …
  He/She/It/N_ít + isn’t …
  You/We/They/N_nhiều + aren’t …
  (?) Am + I … ?
  Is + he/she/it/N_ít … ?
  Are + you/we/they/N_nhiều … ?
  Yes, S + am/is/are
  No, S + am/is/are + not
  2. Với động từ thường
  (+) He/She/It/N_ít + V_s/es …
  I/You/We/They/N_nhiều + V ….
  (-) He/She/It/N_ít + doesn’t + V …
  I/You/We/They/N_nhiều + don’t + V …
  (?) Does + he/she/it/N_ít + V ?
  Do + I/you/we/they/N_nhiều + V ?
  Yes, S + does/do
  No, S + doesn’t/don’t

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới