ANH CHỊ NÀO BIẾT CÔNG THỨC HIỆN TẠI ĐƠN GIÚP EM Ạ !

ANH CHỊ NÀO BIẾT CÔNG THỨC HIỆN TẠI ĐƠN GIÚP EM Ạ !

2 bình luận về “ANH CHỊ NÀO BIẾT CÔNG THỨC HIỆN TẠI ĐƠN GIÚP EM Ạ !”

 1. * Với N/ADj
  + S + is/are/am + O
  – S + is/are/am + not + O 
  ? IS/ARE/AM + S + O ?
   VD :
   + I am a doctor
   – I am not a doctor
   ? Am i a doctor
   *Với Verb 
   + S + V(s,es) + O 
   – S + don’t/doesn’t + V + O 
   ? Do/Does + V + O ?
   VD :
   + I plays football
   – I don’t play football 
   ? Do i play football
  @baocute213

  Trả lời
 2. 1. Với động từ tobe : am/is/are : thì, là, ở, được
  (+) I + am …
  He/She/It/N_ít + is …
  You/We/They/N_nhiều + are …
  (-) I + am not …
  He/She/It/N_ít + isn’t …
  You/We/They/N_nhiều + aren’t …
  (?) Am + I … ?
  Is + he/she/it/N_ít … ?
  Are + you/we/they/N_nhiều … ?
  Yes, S + am/is/are
  No, S + am/is/are + not
  2. Với động từ thường
  (+) He/She/It/N_ít + V_s/es …
  I/You/We/They/N_nhiều + V ….
  (-) He/She/It/N_ít + doesn’t + V …
  I/You/We/They/N_nhiều + don’t + V …
  (?) Does + he/she/it/N_ít + V ?
  Do + I/you/we/they/N_nhiều + V ?
  Yes, S + does/do
  No, S + doesn’t/don’t

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới