Biến đổi các câu sau sang câu phủ định,câu hỏi và trả lời câu hỏi đó ở thì hiện tại đơn. 1.Her mother wakes up at 6.30 in the

Biến đổi các câu sau sang câu phủ định,câu hỏi và trả lời câu hỏi đó ở thì hiện tại đơn.
1.Her mother wakes up at 6.30 in the morning.
2.Mary is an intelligent girl
3.Peter has lunch at school.
4.They often have breakfast at 7 o’clock.
5.It is very hot today.

1 bình luận về “Biến đổi các câu sau sang câu phủ định,câu hỏi và trả lời câu hỏi đó ở thì hiện tại đơn. 1.Her mother wakes up at 6.30 in the”

 1. Answer:
  1.
  – Phủ định: Her mother doesn’t wake up at 6.30 in the morning. 
  – Câu hỏi: Does her mother wake up at 6.30 in the morning?
  – Trả lời: Yes, she does / No, she doesn’t
  2.
  – Phủ định: Mary isn’t an intelligent girl.
  – Câu hỏi: Is Mary an intelligent girl?
  – Trả lời: Yes, she is / No, she isn’t.
  3.
  – Phủ định: Peter doesn’t have lunch at school.
  – Câu hỏi: Does Peter have lunch at school?
  – Trả lời: Yes, he does / No, he doesn’t.
  4.
  – Phủ định: They don’t often have breakfast at 7 o’clock.
  – Câu hỏi: Do they often have breakfast at 7 o’clock?
  – Trả lời: Yes, they do / No, they don’t.
  5.
  – Phủ định: It isn’t very hot today.
  – Câu hỏi: Is it very hot today?
  – Trả lời: Yes, it is / No, it isn’t.
  Giải thích:
  * Cấu trúc thì hiện tại đơn:
   –  Động từ thường:   (+) S + Vs/es + O
                                       (-) S + do/ does + not + V(nguyên thể) + O  (do not=don’t; does not = doesn’t)
                                       (?) Do/ Does (not) + S + V (nguyên thể)?
                                            Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)….?
  – Động từ tobe:     (+) S + am/ is/ are+ N/ Adj
                                  (-) S + am/are/is + not +N/ Adj   (is not = isn’t; are not = aren’t)
                                   (?) Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?
                                        Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?
  dangmaianh2010
  xin 5* vs cảm ơn ( hay nhất )
                                               ~ Học tốt 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới