Chào với người lớn thì nên nói từ gì ?

Chào với người lớn thì nên nói từ gì ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới