Choose the word that has the underlined part different from the others 1. A. pink B. mirror C. s

Choose the word that has the underlined part different from the others
1. A. pink B. mirror C. skirt D. thick (GẠCH DƯỚI CHỮ I)
2. A. police B. soup C. sofa D. no (GẠCH DƯỚI CHỮ O)
3. A. badminton B. lamp C. blanket D. snake (GẠCH DƯỚI CHỮ A)
4. A. salad B. plate C.cake D. day (GẠCH DƯỚI CHỮ A)
5. A. eraser B. tennis C. eleven D. English (GẠCH DƯỚI CHỮ E)

2 bình luận về “Choose the word that has the underlined part different from the others 1. A. pink B. mirror C. s”

 1. 1. C. Âm /3:/ còn lại âm /i/.
  2. Không đáp án.
  -> A : âm /ə/
  B : âm /u:/
  C, D : âm /əʊ/
  3. D. Âm /ei/ còn lại âm /æ/.
  4. A. Âm /æ/ còn lại âm /ei/.
  5. B. Âm /e/ còn lại âm /i/.

  Trả lời
 2. Parkchaeyoung
  1, Chọn C
  -> Đọc là /3:/ còn lại là /ɪ/
  2, Chọn B
  -> Đọc là /u:/ còn lại là /ə/
  3, Chọn D
  -> Đọc là /eɪ/ còn lại là /æ/
  4, Chọn A
  -> Đọc là /æ/ còn lại là /eɪ/
  5, Không rõ đề bài

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới