Complete the sentences. his off with fast shouldn”t scratch burn tree 1. Linda is pla

Complete the sentences.
his off with fast
shouldn”t scratch burn tree
1. Linda is playing ……………….. a cat. It may ……………… her face.
2. Nam”s riding his bike too ……………… He may fall …………… his bike.
3. He”s climbing the apple ………. He may fall and break ……………. leg.
4. You ……………. play with the stove because you may get a ……………….

2 bình luận về “Complete the sentences. his off with fast shouldn”t scratch burn tree 1. Linda is pla”

 1. 1.Linda is playing with a cat.It may scratch her face
  Dịch:Linda đang chơi với một con mèo. Nó có thể cào mặt cô ấy
  Cấu trúc mệnh đề 1: S+be+V-ing+with sth
  Cấu trúc mệnh đề 2:S+may+V+…
  2.Nam’s riding his bike too fast. He may fall off his bike
  Dịch:Nam đang đạp xe quá nhanh. Anh ấy có thể ngả khỏi xe
  Cấu trúc mệnh đề 1: S+be+V-ing++…
  Cấu trúc mệnh đề 2:S+may+V+…
  3.He’s climbing the apple tree. He may fall and break his leg
  Dịch: Anh ấy đang trèo cây táo. Anh ấy có thể ngã và gãy chân
  Cấu trúc mệnh đề 1: S+be+V-ing+…
  Cấu trúc mệnh đề 2:S+may+V+…
  4.You shouldn’t play with stove because you may get a burn
  Dịch:Bạn không nên ngịch lò lửa vì bạn có thể bị bỏng

  Trả lời
 2. 1.Linda is playing with a cat.It may scratch her face
  2.Nam’s riding his bike too fast. He may fall off his bike
  3.He’s climbing the apple tree. He may fall and break his leg
  4.You shouldn’t play with stove because you may get a burn
  ———————————————————————-
  *Dịch :

  1.Linda đang chơi với một con mèo. Nó có thể cào vào mặt cô ấy
  2.Nam đạp xe quá nhanh. Anh ấy có thể bị ngã khỏi xe đạp
  3. Anh ấy đang trèo cây táo. Anh ấy có thể ngã và gãy chân
  4. Bạn không nên nghịch bếp vì có thể bị bỏng

  ———————————————————————
  *Cấu trúc 
  :

  1. – with : S+be+V-ing+with sth
       – scratch: S+may+V+…
  2. – fast : S+be+V-ing+…
       – his : S+may+V+…
  3. – tree : S+be+V-ing+…
       – his : S+may+V+…
  4. – shouldn’t : (S) + shouldn’t +động từ (V)
       – burn : đót cháy 1 thứ gì đó

  $@Ptt212$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới