EX 1. Find the word which has a different sound in the part underline. 1) âm “ea” A. br`ea`d B. w`ea`ther C. br`ea`kfast D.

EX 1. Find the word which has a different sound in the part underline.
1) âm “ea”
A. br`ea`d
B. w`ea`ther
C. br`ea`kfast
D. b`ea`ch
2) âm “u”
A. s`u`bject
B. cl`u`b
C. l`u`nch
D. st`u`dent
3) âm “o”
A. c`o`me
B. m`o`nth
C. m`o`ther
D. `o`pen
4) âm “ea”
A. br`ea`kfast
B. s`ea`
C. b`ea`ch
D. r`ea`d
EX2. Sửa lại câu sau:( nếu thấy đúng rồi thì thôi)
Toby’s wearing a orange cap.Viết một bình luận

Câu hỏi mới