em cần gấp ạ 1. Bill is (thirsty) ____________________ Henry. 2. The weather this summer is even (hot) ____________________ t

em cần gấp ạ
1. Bill is (thirsty) ____________________ Henry.
2. The weather this summer is even (hot) ____________________ than last summer.
3. My sister is (pretty) ____________________ her classmate Ann.
4. Her house is (new) ____________________ her brothers house.
5. Mount Everest is (high) ____________________ Mount Fansipan.
6. The woman on the left is (slim) ____________________ the woman on the right.
7. Your child is (slow) ____________________ her child.
8. This bike is (cheap) ____________________ mine.
9. A dog is ( heavy) ____________________ a cat.
10. My pencil is ( old) ____________________ yours.
11. New teacher is ( nice) ____________________ old one.
12. Ho Chi Minh is ( noisy) ____________________ Bien Hoa.

2 bình luận về “em cần gấp ạ 1. Bill is (thirsty) ____________________ Henry. 2. The weather this summer is even (hot) ____________________ t”

 1. 1. thirstier than  
  2. hotter  than
  3. prettier than 
  4. newer than  
  5. higher than  
  6. slimmer than  
  7. slower than  
  8. cheaper than  
  9. heavier than 
  10. older than  
  11. nicer than 
  12.noisier than 
  Cấu trúc so sánh hơn: 
  +, Với adj/adv ngắn: S1 + be + adj/adv ngắn – ER + than +S2
  +, Với dạ/adv dài: S1 + be + more + adj/adv dài + than + S2
  Các trường hợp đặc biệt:
  – Với những adj có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et, ta xem như là một tính từ ngắn:
           clever ->  cleverer ->  the cleverest
           narrow -> narrower -> the narrowest
            quiet ->  quieter -> the quietest
  – Với những adj có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y, ta cần chuyển -y thành -i, rồi sau đó mới thêm đuôi -er hoặc -est:
           vd:  easy -> easier -> the easiest
                 pretty -> prettier -> the prettiest
                 early -> earlier -> the earliest
  – Với những adv có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc “more” hoặc “most”:
            vd: quickly -> more quickly -> the most quickly
                    likely -> more likely -> the most likely
  – Với các adj ngắn , nếu trước phụ âm cuối từ là một nguyên âm, thì gấp đôi phụ âm cuối từ:
          vd: big -> bigger -> biggest
                sad ->  sadder -> saddest

  Trả lời
 2. 1.Bill is (thirsty) thirstier than Henry.
  2. The weather this summer is even (hot) hotter than last summer.
  3. My sister is (pretty) prettier than her classmate Ann.
  4. Her house is (new) newer than her brothers house.
  5. Mount Everest is (high) higher than  Mount Fansipan.
  6. The woman on the left is (slim) slimer than the woman on the right
  7. Your child is (slow) slower than her child.
  8. This bike is (cheap) cheaper than  mine.
  9. A dog is ( heavy) heavier than a cat.
  10. My pencil is ( old) older than  yours.
  11. New teacher is ( nice) nicer than  old one.
  12. Ho Chi Minh is ( noisy) noiser than  Bien Hoa.
  +)Đối với tính từ ngắn: S + to be + the + adj + est + Noun/ Pronoun
  +)Đối với tính từ dài: S + to be + the most + adj + Noun/ Pronoun
  +)Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + than
  +)Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than
  color[blue][#NTM]
  chúc em học tốt ^-^

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới