How/ packets of tea/ your sister/ need?

How/ packets of tea/ your sister/ need?

2 bình luận về “How/ packets of tea/ your sister/ need?”

 1. How many packets of tea does your sister need?
  => Packets of tea : Túi trà.
  “Packets of tea” là danh từ số nhiều ( có đuôi es/s ) và có thể đếm được nên ta dùng từ “many”.
  Danh từ không đếm được ( VD : money,milk,..) ta dùng “much”.
   Cấu trúc : How many + danh từ đếm được + do/does + S + V ?
  @ ????????????????????

  Trả lời
 2. How/ packets of tea/ your sister/ need?
  -> How many packets of tea does your sister need?
  –  Mục đích của câu hỏi là hỏi về số luọng  , ” packets of tea ” là danh từ đếm được ở số nhiều => Sử dụng từ hỏi là : How many ” 
  – ” your sister ” là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít => Sử dụng trợ động từ là ” does ” 
  – Trong câu hỏi đã có trợ động từ => động từ ” need” ở dạng nguyên thể  
  Dịch : Chị bạn cần bao nhiêu gói trà ?
  ———–
  Hỏi về số luọng : 
  How many + N_s/es + do /does + S + V_bare ? 
  How much + N ( không đếm được ) + do/does + S + V_bare ? 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới