mọi người giúp mình với ! Chọn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu. 1._________________ time is it now? – It’s seven o’c

mọi người giúp mình với !
Chọn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu.
1._________________ time is it now? – It’s seven o’clock.
A. When B. Where C. What D. How
2. My parents often _________ lunch at twelve.
A. have B. has C. having D. hasing
3. James has some new toys. He likes __________ with his toys very much.
A. play B. player C. played D. playing
4. What time does he go to school? – He _________ to school at six forty-five.
A. went B. goes C. go D. gome
5. There are four ______ in the cage. They are beautiful.
A. bird B. brid C. birds D. brids
6. What time does Mary go to bed? – She goes to bed _________ ten o’clock.
A. at B. in C. on D. of
7. Lan is ______ books in the room. She likes reading books very much.
A. read B. reads C. reader D. reading
8. The books are on the shelf and the pens are __________ the pencil case.
A. on B. in C. at D. of
9. Linda can play the piano but she ________ play the guitar.
A. be B. are C. am D. is

2 bình luận về “mọi người giúp mình với ! Chọn phương án tốt nhất để hoàn thành các câu. 1._________________ time is it now? – It’s seven o’c”

 1. 1. C
  – seven o’clock chỉ giờ -> What time
  – Cấu trúc thì HTĐ: (Wh_) + am/ is/ are + S + O..?
  – Cấu trúc hỏi giờ: What time is it..?
  2. A
  – often là DHNB thì HTĐ
  – Cấu trúc: S + V(s/es) + O
  – My parents là số nhiều -> have giữ nguyên
  3. D
  – Cấu trúc: like + Ving..: thích làm việc gì
  4. B
  – Diễn tả sự thật hiển nhiên -> HTĐ
  – Cấu trúc: S + V(s/es) + O
  – He là số ít -> go thêm s/es
  – go tận cùng là o -> thêm es
  5.  C
  – Cấu trúc: There are + N số nhiều..: có
  – four + N số nhiều
  – bird (n): chim 
  6. A
  – at + giờ
  7. D
  – Diễn tả hành động đang xảy ra -> HTTD
  – Cấu trúc: S + am/ is/ are + Ving
  8. B
  – in the pencil case: trong hộp bút
  9. Sai đề

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới