2Listen! Someone (watch). the flower next to your brother over there at present

2Listen! Someone (watch). the flower next to your brother over there at present

2 bình luận về “2Listen! Someone (watch). the flower next to your brother over there at present”

 1. Listen! Someone (watch). the flower next to your brother over there at present
  Sửa thành :
  Listen! Someone is watching. the flower next to your brother over there at present
  Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn : 
  S + BE + V-ING + …
  Dấu hiệu : Listen!, at present
  Dịch : Nghe này ! Ai đó đang ngắm hoa bên cạnh anh của bạn ở đằng kia ngay bây giờ

  Trả lời
 2. Answer : is watching
  – Dấu hiệu nhận biết : “Listen!”, “at present” -> thì hiện tại tiếp diễn
  – S + am/is/are + V-ing + ……
  – Chủ ngữ “someone” số ít -> dùng “is”
  – Dịch : Nghe này ! Ai đó đang ngắm hoa bên cạnh anh của bạn ở đằng kia ngay bây giờ
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới