I.                   Complete the sentences with the time expressions from the list at the moment always

I.                   Complete the sentences with the time expressions from the list

at the moment

always

yesterday

last night

every week

last summer

1. We watched a really good film at the cinema __________.

2. He is upset because he failed his driving test __________.

3. She ____________ brushes her teeth before she goes to bed at night.

4. I am working _____________ I cant come with you.

5. My mother does the shopping _______________.

6. I went to a beautiful exotic island ____________. The weather was very hot

1 bình luận về “I.                   Complete the sentences with the time expressions from the list at the moment always <p”

 1. $\\$I. Complete the sentences with the time expressions from the list
  $\\$1. last night
  $\\$⇒ V được chia – ed → dùng DHNB thì QKĐ
  $\\$⇒ Ta có thể dùng last night hoặc yesterday.
  $\\$2. yesterday
  $\\$⇒ Failed (v) : đã trượt → dùng DHNB thì QKĐ
  $\\$⇒ Thường thì lái xe có thể vào cả buổi sáng và buổi chiều nên ta chọn yesterday.
  $\\$⇒ Liên từ phụ thuộc: because (bởi vì) nối hai vế câu, biểu thị nguyên nhân, lí do.
  $\\$3. always
  $\\$⇒ V được chia – es → dùng DHNB thì HTĐ
  $\\$⇒ Always (adv) : luôn luôn
  $\\$⇒ Các adv: always, often, usually, never, rarely thường đứng trước V và đứng sau S.
  $\\$4. at the moment
  $\\$⇒ V được chia – ing → dùng DHNB thì HTTD
  $\\$⇒ Chỉ có một DHNB thì HTTD: at the moment (adv) : tại thời điểm này
  $\\$5. every week
  $\\$⇒ V được chia – es → dùng DHNB thì HTĐ
  $\\$⇒ Every week (adv) : hàng tuần
  $\\$⇒ Trạng từ every + week / month / year / day thường đứng cuối câu
  $\\$6. last summer
  $\\$⇒ V được chia cột 2 BQT → dùng DHNB thì QKĐ

  color{lightblue}[#Egg]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới