Put the verbs in brackets into the -ing form Sally’s family likes the park because they love ………… (be) outdoors.

Put the verbs in brackets into the -ing form
Sally’s family likes the park because they love ………… (be) outdoors.

2 bình luận về “Put the verbs in brackets into the -ing form Sally’s family likes the park because they love ………… (be) outdoors.”

 1. Sally’s family likes the park because they love being (be) outdoors.
  *** có hiện tại đơn
  => S + V(s/es) + O
  => Love +V_ing hoặc to +V
  => Tạm dịch : Gia đình của Sally thích công viên vì họ thích ở ngoài trời.
  color[pink][#Taki]

  Trả lời
 2. Answer : being
  – Love / like  + V-ing / N : Thích điều gì đó
  – HTĐ – ĐTT : (+) S + V_0 / V_S / V_(es) + …..
  – Chủ ngữ “they” -> Dùng V_0 (động từ “love”)
  – Dịch : Gia đình của Sally thích công viên vì họ thích ở ngoài trời

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới