Tìm lỗi sai và sửa 1. Nice to see you late 2. Sorry I’m later 3. It’s on Thursday today 4. What is you birthday ? 5. My bi

Tìm lỗi sai và sửa
1. Nice to see you late
2. Sorry I’m later
3. It’s on Thursday today
4. What is you birthday ?
5. My birthday is at the nineteenth of juneViết một bình luận

Câu hỏi mới