Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau đây 1. He doesn’t watches TV every evening 2. I am a student, I goes to school in the

Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau đây
1. He doesn’t watches TV every evening
2. I am a student, I goes to school in the morning
3. Can do Peter drive a car ?
4. After school , I are tired , so I somethings hang around with my friends
5. Hung always call in the middle of dinner
6. Tom always brushs his teeth after having meal
7. Mary don’t go to school on Sunday
8. How often do you go to school ?- Six day a week
9. How beautiful is the dolls ?
10. My brother do swims everyday
giúp mình với mình đang cần gấp . Mình camt ơn rất nhiều

1 bình luận về “Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau đây 1. He doesn’t watches TV every evening 2. I am a student, I goes to school in the”

 1. $\text{1. }$watches => watch
  – Trong câu hỏi và nghi vấn thì dã có trợ động từ “does/ do” nên động từ chính giữ nguyên
  $\text{2. }$goes => go
  – Chủ ngữ “I” là ngôi thứ nhất nên động từ chính giữ nguyên
  $\text{3. }$Bỏ $\text{“do”}$ 
  – Cấu trúc hỏi ai đó có thể làm gì không; Can+ S+ V_nguyên mẫu?
  $\text{4. }$ are => am/ somethings => sometimes
  – Chủ ngữ “I” nên tobe luôn luôn là “am”
  – “sometimes”: trạng từ tần suất
  $\text{5. }$call => calls 
  – Chủ ngữ “Hung” là tên riêng, số ít nên động từ cần chia
  $\text{6. }$brushs => brushes
  – Chủ ngữ “Tom” là tên riêng, số ít nên động từ cần chia
  – Sau “s, sh, ch, x, z,” thì thêm đuôi “es”
  $\text{7. }$don’t => doesn’t
  – Chủ ngữ “Mary” là tên riêng, số ít nên dùng trợ động từ: does
  – Phủ định thêm “not”: doesn’t
  $\text{8. }$day => days
  – “six” số nhiều => Danh từ chia số nhiều
  $\text{9. }$is =>are
  – “the dolls” đang chia số nhiều => tobe là “are”
  $\text{10. }$ Bỏ “do”
  – Cấu trúc hiện tại đơn:
  + ĐỘNG TỪ THƯỜNG:
  (+) He/ she/it/ Danh từ số ít+ V(s/es)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)
  (-) He/ she/it/ Danh từ số ít+doesn’t+ V(inf)
        I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+don’t+ V(inf)
  (+) Does+ he/ she/it/ Danh từ số ít+ V(inf)?
        Do+ I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)?
  + TOBE:
  (+) I+ am+ …
        He/ she/it/ Danh từ số ít+ is+ ….
        We/ you/ they/ Danh từ số nhiều+are+ ….
  (-)  I+ am not+ …
        He/ she/it/ Danh từ số ít+ isn’t+ …
        We/ you/ they/ Danh từ số nhiều+aren’t+….
  (?)   Am+ I+ …?
        Is+ he/ she/it/ Danh từ số ít+ ….?
        Are+ we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ …?
  $\text{# themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới