tony …to the zoo with his friends last week

tony …to the zoo with his friends last week A) went B) wents C) go D) goes

2 bình luận về “tony …to the zoo with his friends last week”

 1. -> Chọn A. went
  -> Thì quá khứ đơn
  -> Dấu hiệu nhận biết : Last week
  -> Cấu trúc : S + Ved/ V2 + O
  -> Câu hoàn chỉnh : Tony went to the zoo with his friends last week.
  -> Tạm dịch : Tony đã đi đến sở thú với bạn bè của anh ấy tuần trước.
  @tuyetnhi2010
  @Team Win Hurricane II

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới