write in the blank Nice to ….. you how … you what you ….. name

write in the blank
Nice to ….. you
how … you
what you ….. name

2 bình luận về “write in the blank Nice to ….. you how … you what you ….. name”

 1. Nice to meet/talk/see  you
  => Nice to + V ( meet,talk,see,..) + Sb
  -Rất vui khi được gặp / nói chuyện / gặp bạn
  How are you
  – How are you : how hỏi về cách thức  . Động từ to be hỏi về tính chất . are thì hiện tại .
  => How are you : Hôm nay bạn thế nào?
  What you name.
  Câu này có khi cần nhiều dấu …. hơn.
  What do you name it ? 
  Bạn đặt tên nó là gì ?
  What + Do/does + S + V ?

  Trả lời
 2. Mình đánh dấu theo thứ tự từ trên xuống dưới nha
  $\text{1. meet}$
  Nice to meet you: rất vui được gặp bạn
  Meet (v): gặp
  $\text{2. are}$
  How are you?: Bạn khỏe không?
  Do you là chủ ngữ số nhiều nên là are nha
  $\text{3. What’s your name?}$
  Đây là nguyên câu nha
  Nếu như mình sai chỗ nào thì nói mình nha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới