you ( to be ) a student she ( tobe go) to the shopping now

you ( to be ) a student
she ( tobe go) to the shopping now

2 bình luận về “you ( to be ) a student she ( tobe go) to the shopping now”

 1. thì hiện tại đơn : she / he / it N số ít + Vs/Ves : cách dùng : dùng để nói 1 sự thật hiển nhiên
  you (tobe) a student
  you / we / they N số nhiều  + are
  you are a student
  she( tobe go )to the shopping now
  she is going to the shopping now
  thì hiện tại tiếp diễn :S+ is/are/am + Ving + V0
  dấu hiệu : at the moment, now , the ,…
  uωu #colgate
  $\huge xin$ $\huge hay$ $\huge nhất$

  Trả lời
 2. – You are a student
  -> Đây là một sự thật hiển nhiên 
  => Sử dụng thì hiện tại đơn
  -> Câu trên thuộc thể khẳng định của thì hiện tại đơn 
  text{CT:S+V(s,es)+O}
  ( Động từ tobe gộp chung là V)
  -> Are được sử dụng với You 
  – She is going to the shoppiing now .
  ->Now là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn
  -> Câu trên thuộc câu khẳng định của thì hiện tại tiếp diễn 
  text{CT:S+am/is/are+Ving+O}
  -> She là số ít nên đi với is 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới