1. Điền 1 từ tích hợp vào chỗ chấm a . Mary often goes to school in the morning . Last Sunday , she was at home . She go s

1. Điền 1 từ tích hợp vào chỗ chấm
a . Mary often goes to school in the morning . Last Sunday , she was at home . She go shopping with her mother . They bought a ….. of food and drink . In the afternoon , they visit their grandparents In the countryside . They …there by bus . They …….. a good time there .
b. Trả lời câu hỏi
What does Mary often do in the morning ?

2 bình luận về “1. Điền 1 từ tích hợp vào chỗ chấm a . Mary often goes to school in the morning . Last Sunday , she was at home . She go s”

 1. $Đáp$ $án$ $:$
  $a$ $.$
  $1$ $lot$
  $2$ $went$
  $3$ $had$
  $b$ $.$
  $Mary$ $often$ $goes$ $to$ $school$ $in$ $the$ $morning$ $.$
  $Giải$ $thích$ $:$
  a . 
  1 . Lot đi với giới từ (of  )
  Mang nghĩa nhiều         
  2 . Dùng went vì chỉ quá khứ ( Last Sunday )
  Went : quá khứ của go
  3 . Dùng had vì chỉ quá khứ ( Last Sunday )
  Had : quá khứ của have 
  b . 
  Câu đầu tiên của đoạn là câu trả lời
      

  Trả lời
 2. A.Điền vào chỗ chấm
  $1.$ lot
  A lot of : Rất nhiều thứ gì đó
  +Lot thường đi cùng of
  $2.$ went
  DHNB: Last Sunday (ở câu thứ 2)
  +Hiện tại : go
  Quá khứ : went
  Quá khứ PII : gone
  $3.$ had
  DHNB: Last Sunday (ở câu thứ 2)
  +Hiện tại : have
  Quá khứ : had
  Quá khứ PII : had (không thay đổi)
  B. Trả lời câu hỏi
  Mary often goes to school in the morning. (Keyword: Ở câu thứ nhất)
  $@Mei$
  $#hoidap247$
  $Gửi cậu ạ!$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới