1. I (go)___ to school tomorrow 2. She (eat) ____ the cake last night

1. I (go)___ to school tomorrow
2. She (eat) ____ the cake last night

2 bình luận về “1. I (go)___ to school tomorrow 2. She (eat) ____ the cake last night”

 1. $1. am$ $going$ $to$
  Để tránh lặp từ ta không viết $go$ $to$ lần nữa
  Form thì tương lai gần :
  $S+be+going$ $to + V(nt) + …$
  Dấu hiệu nhật biết thì TLG: $tomorrow$
  ~~~
  $2. ate$
  Form thì quá khứ đơn :
  $S+V_ed/V(cột2) + …$
  Vì $eat$ là động từ bất quy tắc nên chuyển sang quá khứ đơn là $ate$
  Dấu hiệu nhận biết thì $QKĐ$ : $last$
  ~nhungan~

  Trả lời

Viết một bình luận