1.My mother always wants me the piano A.to Play B.playing C.Play D.to playing

1.My mother always wants me the piano
A.to Play
B.playing
C.Play
D.to playing

2 bình luận về “1.My mother always wants me the piano A.to Play B.playing C.Play D.to playing”

 1. – Giải đáp : A, to play
  – Cấu trúc : 
  + want + to – V : muốn làm gì
  + want sb + to -V : muốn ai đó làm gì
  – Tạm dịch : Mẹ tôi luôn muốn tôi chơi piano.
  – DHNB : always -> chia THTĐ.
  – Cấu trúc dạng khẳng định THTĐ : S + V/Vs,es

  Trả lời
 2. 1. My mother always wants me _____ the piano.
  $⇒$ Giải đáp $A.$
  $-$ Giải thích:
  $+$ Có “always” là dấu hiệu ⇒ sử dụng thì hiện tại đơn.
  $+$ want to + V(nguyên mẫu) : muốn cái gì đó
  $+$ want someone to + V(nguyên mẫu) : muốn ai làm cái gì đó
  ————————
  $@haanx2$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới