1 . Yesterday, he ………… to school. A. went B. go C . are D . is 2. She usually goes to school ……. bus

1 . Yesterday, he ………… to school.
A. went B. go C . are D . is
2. She usually goes to school ……. bus.
A. at B. on C . in D . by
3. How ………………. is it from here to Vinh?
A. left B. far C. near D . right
4 . What ……………….. the weather like?
A.are B. do C . is D . does

2 bình luận về “1 . Yesterday, he ………… to school. A. went B. go C . are D . is 2. She usually goes to school ……. bus”

 1. 1 . Yesterday, he ………… to school.
  A. went         B. go          C . are           D . is
  ⇒Chọn A
  *Thì quá khứ đơn
  Dấu hiệu nhận bt yesterday( Hôm qua)
  Cấu trúc: (+) S + Ved/cột 3 + ……
  (-) S + didn’t + V + …..
  (?) Did + S + V + …?
  2. She usually goes to school ……. bus.
  A. at        B. on         C . in     D. by
  ⇒Chọn D
  *By bus : bằng xe buýt
  3. How ………………. is it from here to Vinh?
  A. left      B. far         C. near       D . right
  ⇒Chọn B
  *Cấu trúc How far is it from …. to?
  (Quãng đường từ …. đến …. bao xa?)
  4 . What ……………….. the weather like?
  A.are     B. do     C . is      D . does
  ⇒Chọn C
  *Weather là danh từ nên ko chọn Do,Does
  weather ko đếm được nên ko chọn are
  Mik gửi bn ạ
  Xin Ctrlhn ak
  #DUONGTUANMINH2009

  Trả lời
 2. 1. Yesterday, he went to school. 
  => DHNB: Yesterday -> Thì Quá khứ đơn.
  => Nên: “go” -> went (thì quá khứ đơn).
  __________________
  2. She usually goes to scholl by bus. 
  => DHNB: usually -> Thì Hiện tại đơn.
  => Dịch: Cô ấy thường xuyên đi học bằng xe buýt 
  => Nên: Chúng ta sẽ dùng từ “by”
  ___________________
  3. How far is it from here to Vinh ? 
  => Cụm từ: far from: bao xa (Cụm từ này lúc nào cũng đi với nhau).
  => Dịch: Từ đây đến Vinh bao xa ?
  ____________________
  4. What is the weather like ? 
  => “Weather” là từ không dùng cho “do, does”
  => “Weather” là danh từ số ít nên ta dùng “is”.
  color{white}{#Haru}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới