1 yohn tennis once or twice a week a ) play b) plays c) played d) playing

1 yohn tennis once or twice a week
a ) play b) plays c) played d) playing

2 bình luận về “1 yohn tennis once or twice a week a ) play b) plays c) played d) playing”

 1. Giải đáp: B
  once or twice a week: dấu hiệu thì HTĐ
  – câu khẳng định ( thì HTĐ): S( số ít)+ Vs/ es
  – Yohn là chủ ngữ số ít => V thêm “s/ es” 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1.  Yohn ……….. tennis once or twice a week.
  -> B. plays
  Dấu hiệu: Once or twice a week – Hiện tại đơn.
  Cấu trúc: Hiện tại đơn.
  (+) S + V(V/V-s/V-es) + …
  (-) S + do/does + V + …
  (?) Do/Does + S + V + … ?
  * Đối với chủ từ số ít, nếu ở khẳng định thì ta chia V-s/V-es.
  #Bright

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới