2. Put the given words into the correct order of a sentence 1. from / Barcelona, / Spain / I’m 2. Where / she / come

2. Put the given words into the correct order of a sentence
1. from / Barcelona, / Spain / I’m
2. Where / she / come / does / from / ?
3. of / the / comes / Noth / England. / from / she

2 bình luận về “2. Put the given words into the correct order of a sentence 1. from / Barcelona, / Spain / I’m 2. Where / she / come”

 1. 1. I’m from Barcelona, Spain.
  -> I’m from + tên địa danh/đất nước. Tôi đến từ …… 
  -> Giới từ “from” đứng trước danh từ chỉ nơi chốn.
  -> Tạm dịch : Tôi đến từ Barcelona, Tây Ban Nha.
  2. Where does she come from ?
  -> Where + do/does + S + come + from? : Hỏi xem ai đó đến từ đâu….
  -> Tạm dịch : Cô ấy đến từ đâu ?
  3. She comes from the North of England.
  -> S + come(s) from + tên địa danh/đất nước : ai đó đến từ đâu……
  -> Tạm dịch : Cô ấy đến từ miền Bắc nước Anh.

  Trả lời
 2. 1 . I’m from Barcelona, Spain.  
  => Cấu trúc :   I’m from + nơi chốn .
  2 .  Where does she come from ?  
  => Cấu trúc : Where + do/does + S + come + from?
  3 . She comes from the North of England.
  => Cấu trúc : S + come(s) from + nơi chốn .  

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới