24. We __________ our bikes to school because it is good exercise. 1 điểm A. want ride B. want to ride C. riding D. want rid

24. We __________ our bikes to school because it is good exercise.
1 điểm
A. want ride
B. want to ride
C. riding
D. want rides
25. While the wind was blowing, the tree ___________ .
1 điểm
A. fell
B. is falling
C. fall
D. falling

2 bình luận về “24. We __________ our bikes to school because it is good exercise. 1 điểm A. want ride B. want to ride C. riding D. want rid”

  1. 24. B
    – want+ to V: muốn làm gì 
    25. A
    – Thì QKTD diễn tả hành động này đang xảy ra thì bị 1 hành động khác chen vào. Hành động đang xảy ra chia QKTD, hành động chen vào chia QKĐ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới