35. They ___________ pizza for lunch on Sunday. 1 điểm A. does not eat B. no eat C. dont eat D. dont not eating 36. Irina and

35. They ___________ pizza for lunch on Sunday.
1 điểm
A. does not eat
B. no eat
C. dont eat
D. dont not eating
36. Irina and Larissa ________ sweaters.
1 điểm
A. is wearing
B. wearing
C. weared
D. are wearing

2 bình luận về “35. They ___________ pizza for lunch on Sunday. 1 điểm A. does not eat B. no eat C. dont eat D. dont not eating 36. Irina and”

 1. 1. C 
  -> HTĐ : S + don’t/doesn’t + V ( chủ ngữ they chia V số nhiều “don’t” )
  2. D
  -> HTTD : S + am/is/are + Ving  ( chủ ngữ Irina and Larissa chia tobe số nhiều “are” )

  Trả lời
 2. Câu trả lời của mình là:
  35. C. don’t eat
  => Vì on sunday là ở thì hiện tại đơn
  => They là số nhiều nên mượn trợ động từ là do và đây là câu phủ định nên là don’t
  36. D. are wearing
  => Vì đây là câu ở thì hiện tại tiếp diễn
  => S+ be+ V-ing …
  => Irina and Larissa là số nhiều nên be là are

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới