A.leather B.their C.weather D.think

A.leather B.their C.weather D.think

2 bình luận về “A.leather B.their C.weather D.think”

 1. -Có :
  +leather/ˈleðər/( n ): da
  +their/ðer/( det ): họ
  +weather/ˈweðər/( n ): thời tiết
  +think /θɪŋk/( v ): nghĩ
  =>Chọn D -> Vì think phát âm ở chữ th là /θ / còn lại phát âm ở chữ th là /ð/
  $#tytyrrte$

  Trả lời
 2. Answer D. think 
  – leather /’leðər/ (n): da
  – their /’ðear/ (det) : của họ, của chúng
  – weather /’weðər/ (n): thời tiết
  think /θɪŋk/ (v) nghĩ
  -> Chọn D vì th phát âm là /θ/ còn lại phát âm là /ð/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới