A:Trả lời cẩu hỏi 1.Are you from around here? 2Do you like music? 3.How much money do you get?

A:Trả lời cẩu hỏi
1.Are you from around here?
2Do you like music?
3.How much money do you get?

2 bình luận về “A:Trả lời cẩu hỏi 1.Are you from around here? 2Do you like music? 3.How much money do you get?”

 1. 1. Are you from around here?
  -> Trả lời: Yes,I am/No,I am not

  2.Do you like music?
  -> Trả lời:Yes,I do/No,I don’t
  3.How much money do you get?
  -> Trả lời: I get 10 thousand dong/I don’t get any money
  ————————————————-
  1.Cấu trúc của thì HTTD
  (+)S+to be+V-ing+O
  (-)S+to be+not+V-ing+O
  (?)To be+S+V-ing+O?
  —————————————
  2.Cấu trúc của thì HTĐ
  (+)S+V(s/es)+O
  (-)S+don’t/doesn’t+V+O
  (?)Do/does+S+V+O?
  ————————————-
  3.Cấu trúc của How much:
  -> How much+danh từ không đếm được+trợ động từ+S+V+O?

  Trả lời
 2. 1. Are you from around here?
  DỊch: Bạn đến từ gần đây à?
  => Trả lời: VD: Chọn 1
  1 Yes, I am: Nếu nhà bạn gần đó
  2 hoặc No, I am not: nếu nhà bạn không gần đó
  2. Do you like music?
  Dịch: Bạn có thích âm nhạc không?
  => Trả lời: VD: Chọn 1
  1 Yes, I do: nếu bạn thích âm nhạc
  2 No, I don’t : nếu bạn không thích
  3. How much money do you get?
  Dịch: Bạn có bao nhiêu tiền?
  => Trả lời: VD: I get five dolar.
  Dịch: tôi có 5 đô-la.
  I get … (số tiền bạn có).
  Hoặc I don’t get any money (tôi không có tiền).

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới