A Trả lời câu hỏi 4.What is your favourite subject at school? 5.Are you hungry now? 6.Do you play football? 7.How do you go t

A Trả lời câu hỏi
4.What is your favourite subject at school?
5.Are you hungry now?
6.Do you play football?
7.How do you go to school every day?
8.Where do you often go shopping?

1 bình luận về “A Trả lời câu hỏi 4.What is your favourite subject at school? 5.Are you hungry now? 6.Do you play football? 7.How do you go t”

 1. 4. My favourite subject at school is English
  Giải thích: Cấu trúc câu trả lời của câu hỏi về môn học sở thích:
  $\text{Tính tử sở hữu + favourite subjject + tobe + subject.}$
  5. Yes, I am/ No, I am not
  Giải thích: Câu hỏi Yes/No
  Nếu có trả lời: $\text{Yes, + Đại từ sở hữu + tobe}$
  Nếu không trả lời: $\text{No, + ĐTSH + tobe + not}$
  6. Yes, I do/ No, I don’t
  Giải thích: Câu hỏi Yes/ No với trợ động từ
  Nếu có trả lời: $\text{Yes, + ĐTSH + trợ đt}$
  Nếu không trả lời: $\text{No, + ĐTSH + trợ đt + not}$
  7. I go to school by bike.
  Giải thích: Trả lời cho câu hỏi hỏi về phương tiện.
  8. I don’t have any certain place to shop at.
  Dịch: Tôi không có bất kì nơi nào để mua sắm.
  #chucbanhoctot
  $#thaonguyeneakar$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới