cách chia động từ : 1. would you like (listen) to music? 2. No, thanks. I like (read) books. 3.Yesterday, I (not go) to t

cách chia động từ : 1. would you like (listen) to music? 2. No, thanks. I like (read) books. 3.Yesterday, I (not
go) to the theater with my parents. 4. I (not go) to school at the moment. 5. My family (travel) to Da Nang by air last summer.

2 bình luận về “cách chia động từ : 1. would you like (listen) to music? 2. No, thanks. I like (read) books. 3.Yesterday, I (not go) to t”

 1. 1.to listen
  \rightarrow Would you like + to do sth ? : Muốn làm gì
  2.reading
  \rightarrow Thì HTĐ : S + Vs / es
  \rightarrow Like + V-ing / to V : Thích làm gì
  3.didn’t go
  \rightarrow Thì QKĐ ( PĐ ) : S + didn’t + V
  \rightarrow DHNB : yesterday
  4.am not going
  \rightarrow Thì HTTD ( PĐ ) : S + isn’t / ‘m not / are + V-ing
  \rightarrow DHNB : at the moment
  5.travelled
  \rightarrow Thì QKĐ : S + Ved / V2
  \rightarrow DHNB : last
  \text{# Eternal}

  Trả lời
 2. 1.Would you like (listen) to listen to music?
  2.No, thanks. I like (read) reading books.
  3.Yesterday, I (not go) didn’t go to the theater with my parents.
  4.I (not go) am not going to school at the moment.
  5.My family (travel) traveled to Da Nang by air last summer.
  ____________________________________
  1.Would you like/love/prefer + to V : mời ai đó làm gì
  2.Like + $\left[\begin{matrix} V-ing : chỉ sở thích\\ to V : chỉ lựa chọn, thói quen\end{matrix}\right.$
  3.Yesterday : hôm qua(DHNB thì QKĐ)
  →S + $V2/Ved$…
  4.At the moment : ngay bây h(DHNB thì HTTD
  → S + be + V-ing
  5.Last summer : mùa hè trước(giống câu 3)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới