câu : “What are you doing next Sunday ?” thuộc thì gì

câu : “What are you doing next Sunday ?” thuộc thì gì

2 bình luận về “câu : “What are you doing next Sunday ?” thuộc thì gì”

 1. câu : “What are you doing next Sunday ?” thuộc thì gì ?
  -> câu “ What are you doing next Sunday ” thuộc thì hiện tại tiếp diễn 
  – Dấu hiệu “are you doing
  – Cấu trúc:
  (+) S + am/is/are + V_ing + …
  (-) S + am/is/are + not + V_ing + …
  (?) Am/Is/Are + S + V_ing + … ?

  Trả lời
 2. What are you doing next Sunday?
  $-^{}$ Thì $\text{HTTD}$ mang nghĩa $\text{TL}$
  $→^{}$ S + is/am/are + V-ing
  $-^{}$ Thì hiện tại tiếp diễn được dùng diễn tả sự sắp xếp hay kế hoạch trong tương lai, thường có từ chỉ thời gian. (next Sunday)
  $-^{}$ Dịch: Bạn định sẽ làm gì Chủ nhật tới?
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới