chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn 1 they ( play ) tennis every sunday. 2 we ( do ) our home work now. 3

chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn
1 they ( play ) tennis every sunday.
2 we ( do ) our home work now.
3 your sister ( go ) to school by bike every day ?
4 my mother usually ( have ) a cup of tea in the morning
5 the sun ( set ) at the west
6 your children ( play ) the piano ?
7 you ( learn ( math ) now ? – yes I ( be )
8 your parents ( watch ) T.V every night ? no they ( do )

2 bình luận về “chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn 1 they ( play ) tennis every sunday. 2 we ( do ) our home work now. 3”

 1. Answer:
  1. play (every sunday: DHNB thì Hiện tại đơn)
  2. are doing (now: DHNB thì Hiện tại tiếp diễn)
  3. Do your sister go (every day: DHNB thì Hiện tại đơn)
  4. has (usually: DHNB thì Hiện tại đơn)
  5. sets 
  6. Do your children play
  7. Are you learning matham (now: DHNB thì Hiện tại tiếp diễn)
  8. Do your parents watchdon’t (every night: DHNB thì Hiện tại đơn)
  -> Cấu trúc: 
  – thì Hiện tại đơn:
  – với động từ:
  (+) S + Vs/es
  (-) S + don’t/doesn’t + V
  (?) Do/Does + S + V?
  – thì Hiện tại tiếp diễn:
  (+) S + am/is/are + V_ing
  (-) S + am/is/are + not + V_ing
  (?) Am/Is/Are + S + V_ing?

  Trả lời
 2. 1. plays
  Giải thích: Every Sunday ⇒ HTĐ
  (+) S + V- bare / s / es + …
  Mà they là ngôi thứ 3 số nhiều ⇒ V – s / es
  2. are doing 
  Giải thích: Now ⇒ HTTD
  (+) S + $am/is/are$ + $V-ing$ + ….
  Mà we là ngôi thứ nhất số nhiều ⇒ tobe là are
  3. Does your sister go
  Giải thích: Everyday ⇒ HTĐ
  (?) Do / Does + S + V – bare + ….?
  Mà your sister là ngôi thứ 3 số ít ⇒ trợ đt là does
  4. has
  Giải thích: Usually/ in the morning ⇒ HTĐ
  Mà mother là ngôi thứ 3 số ít ⇒ V – s / es
  5. sets
  Giải thích: Dùng thì HTĐ vì câu này nói về 1 chân lí, sự thật hiển nhiên.
  Mà sun là ngôi thứ 3 số ít ⇒ V – s / es
  6. Do your children play
  Giải thích: Dùng thì HTĐ
  7. Are you learning math now? – Yes, I am
  Giải thích: Now ⇒ $HTTD$
  (?)  $Am/Is/Are$ + S + $V-ing$ +…..?
  Mà you là ngôi thứ 2 ⇒ tobe là are
  I tobe là am
  8. Do your parents watch TV every night? – No, they don’t
  Giải thích: Everynight ⇒ HTĐ
  Mà your parents là ngôi thứ 3 số  nhiều ⇒ trợ đt là do
  #chucbanhoctot
  $#thaonguyeneakar$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới