chỉnh câu sau thành câu hoàn chỉnh your / a / ago / where / brother / live / did / year?

chỉnh câu sau thành câu hoàn chỉnh your / a / ago / where / brother / live / did / year?

2 bình luận về “chỉnh câu sau thành câu hoàn chỉnh your / a / ago / where / brother / live / did / year?”

 1. Hoàn chỉnh câu sau :
  /a/ ago/ where/ brother/ live/ did/ year/ ?
  – A year ago → QKD
  → (?) Wh-question + did + S + V(inf) ?
  => Where did brother live a year ago?
  Dịch: Anh trai đã sống ở đâu một năm trước ?
  *Chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới